10/14 1392

قالب های فلزی قوسی

برای قالب بندی مقاطع قوسی ( دایره ای یا منحنی شکل ) دو حالت وجود دارد :

1 – قالب های سفارشی قوسی شکل : این نوع قالب ها با توجه به سفارشات و اطلاعات متصدیان امور اجرایی به کارخانه های سازنده ، طراحی و تولید می شوند . قالب ستون های گرد و قالب و قطعات پیش ساخته زیرزمینی ( منهول ) از نمونه ی این نوع قالب ها هستند . شکل ( 2 – 35 ) نمونه از این قالب ها را برا ستون نشان می دهد . این قالب ها معمولاً برای سازه های با قطر 2 متر و کمتر مورد استفاده قرار می گیرند .

2 – قالب بندی مقاطع قوسی شکل با استفاده از قالب های استاندارد مدولار : در قالب مذکور ، عرض قالب ها می بایست به نحوی انتخاب گردند تا یکN ضلعی به گونه ای حاصل شود که بتوان دایره مورد نظر را با آن یکسان فرض کرد . بدیهی است برای رسیدن به دایره ی مورد نظر دقت بالا ، بهتر است عرض قالب ها کم باشد . به همین علت کارخانه های تولید کننده قالب ، عرض قالب ها را بر اساس قطر سازه به این اندازها محدود می کنند . بدین صورت که برای سازه های با قطر تا 2 متر از قالب پیش ساخته کمانی ( ثابت و یا چند قسمتی ) و سازه های با قطر 2 تا 7/5 تا 13 متر از قالب های مسطح با حداکثر عرض 30 سانتی متر ، برای سازه های با قطر 13 تا 22 متر از قالب های مسطح با حداکثر عرض 40 سانتی متر و نیز برای سازه های با قطر بیشتر از 22 متر از قالب های مسطح با حداکثر عرض 50 سانتی متر استفاده می گردد . در شکل زیر چگونگی قرار گیری این قالب های مسطح کنار یکدیگر توسط رینگ های داخلی و خارجی مشاهده می شود . رنیگ ها باعث می شوند تا قالب های مسطح در کنار هم قطرهای مورد نظر را برای سازه های دایره ای یا منحنی شکل تشکیل دهند . برای رینگ داخل از پانل های با عرض 10 سانتی متر سوراخ دار استفاده می شود .

 

عرض رینگ های خارج بر اساس محاسبه تعیین می شوند . ( معمولاً 10 تا 30 سانتی متر ) . بنابر این رینگ های خارج چند سانتی متر بیشتر از عرض پانل های سوراخ دار ریگ داخل خواهد بود . این تفاوت عرض در رینگ ها باعث می شود که انحنای لازم برای تشکیل دایره یا منحنی در قالب پدید آید پانل های سوراخ دار رینگ داخل و خارج باید دقیقاً مقابل هم واقع شوند تا بلت های مهاری به سادگی در جای خود قارر گیرند و انحنای دیوار قوسی شکل تا اتمام کا یکپارچه باقی بماند . شکل ( 2 – 79 ) . از لوله ، قوطی ، ناودانی یا تیر آهن نورد شده می توان به عنوان پشت بند افقی در این پانل ها استفاده کرد .

برای اجرای دیواره ای که قطر آن کمتر از 7/5 متر و بیشتر از 2 باشد از پانل های کمانی بهره می گیرند . فرم دهی پشت بندهای افقی این نوع قالب بندی از اهمیت بالایی برخوردار است . در شکل ( 2 – 80 ) قالب بندی دیوار مخزنی استوانه ای شکل مشاهده می شود . البته می بایست مهارهای مایل که یک سر آن به زمین و سر دیگر آن به قالب گیره داده شود در اطراف قالب برای مهار فشار جانبی بتن پیش بینی گردند . همچنین در صورتی که ارتفاع دیوار استوانه ای و فشار جانبی بتن زیاد باشد از پشت بندهای قائم ( سولجر ) استفاده می شود .