10/09 1392

اصول مهم در قالب بندی سازه های بتنی

گروه فنی و مهندسی میلینیوم - طراحی قال بتن و اتصالات - لوله و اتصالات - نیوپایپ - نیوفلکس - گیتی پسند - بوتان - ایران رادیاتور - کناف ایران - سقف کاذب

مصالح قالب
مصالح مناسب برای قالب را باید با توجه به ملاحظات اقتصادی اقتصادی و ایمنی و سطح تمام شده مورد نظر انتخاب کرد و بخصوص مشخصه های فیزیکی و مکانیکی مصالح را باید در ساخت قسمت های مختلف مانند بدنه و رویه و ملحقات و اجزای نگهدارنده قالب و نظایر این ها مورد توجه قرار داد.

نقشه قالب بندی
برای سازه های خاص و پیچیده و یا سایر مواردی که تهیه نقشه های قالب و داربست ضرورت داشته باشد ، این نقشه ها توسط مشاور ، تهیه و به پیمانکار ابلاغ خواهد شد. در غیر این صورت پیمانکار باید خود نسبت به تهیه طرح ها و نقشه قالب ها اقدام کند.

در طراحی قالب باید بارهای زیر دقیقا مورد توجه قرار گیرند:
وزن قالب و پشت بندها ، وزن بتن تازه ، آرماتور و سایر اقلام کارگذاشته در بتن ، وزن افراد ، وسایل کار ، گذرگاه ها ، و سکوهای کار ، بارهای موقت حاصل از انبار کردن مصالح و اثرات دینامیکی نظیر اثر تخلیه بتن از جام حمل بتن ، فشار رو به بالای باد ، عکس العمل های تکیه گاهی در بتن های پیش تنیده ، رانش بتن تازه ، فشار و مکش باد ، بارهای ناشی از تغییرات درجه حرارت ، بارهای ناشی از بتن ریزی نامتقارن ، نیروهای رو به بالا در قالب ها و اجسام کار گذاشته در بتن ، بارهای حاصل از نشست نامتقارن تکیه گاه های قالب و بارهای ناشی از لرزاندن و متراکم کردن بتن.


تنظیم قالب بندی
قالب بندی باید قبل ، حین و بعد از بتن ریزی به دقت زیر نظر گرفته و در مراحل مختلف به منظور حفظ مجموعه قالب و داربست در محدوده رواداری های تعیین شده ، تنظیم شود.

قالب برداری
قالب باید وقتی برداشته شود که بتن قادر به تحمل تنش ها و تغییر شکل های وارده باشد.
قبل از آن که اعضا و قطعات بتنی ، مقاونت کافی برای تحمل وزن خود و بارهای وارده را کسب نمایند نباید پایه ها و قالب های باربر برچیده شوند.
عملیات قالب برداری و جمع کردن پایه ها باید گام به گام بدون ضربه و اعمال فشار، چنان انجام شود که اعضا و قطعات ، تحت بار های ناگهانی قرار نگرفته ، بتن صدمه نبیند و خدشه ای به ایمنی و قابلیت بهره برداری قطعات وارد نشده و تغییر شکل های غیر مجاز در آن ها رخ ندهد .
چنان چه قالب برداری قبل از پایان دوره مراقبت انجام شود ، باید تدابیری برای مراقبت بتن پس از قالب برداری اتخاذ گردد.

مشخصات اجرایی قالب
چنانچه شیب قطعات شیبدار از 2 قائم به 3 افقی (2:3) تجاوز کند ، ارجح است که برای سطح فوقانی قطعه نیز قالب در نظر گرفته شود و در هر حال برای شیب های بیش از 1:1 ، تعبیه قالب سطح فوقانی اجباری است.
رویه قالب ها و مواد رها ساز قالب ، قبل از جا گذاری آرماتور ها روی قالب ها نصب و مالیده شوند.
قالب ها باید چنان جذب و جفت کنار یکدیگر قرار گیرند که مانع از هدر رفتن شیره بتن شوند. قالب ها باید عاری از آلودگی ها ، ملات ، مواد خارجی و غیره بوده و قبل از هر بار مصرف باید با مواد رها ساز قالب پوشانده شود. این مواد باید چنان به کار گرفته شود که لایه ای یکنواخت و نازک روی سطح قالب ایجاد نماید، بدون آنکه موجب آلودگی آرماتورها شوند. قبل از بکار گیری مواد رها ساز قالب ، باید از سازگاری این مواد با عوامل متشکله بتن و قالب اطمینان حاصل گردد.
در مواردی که دسترسی به کف قالب ها دشوار یا غیر ممکن است ، باید با تعبیه دریچه های بازدید و کف شور قالب ، نسبت به نظافت داخل قالب قبل از بتن ریزی اقدام شود.
چنانچه کیفیت سطح تمام شده بتن حایز اهمیت باشد ، نباید از قطعات قالب که در مراحل قبلی صدمه دیده اند ، برای این سطوح استفاده شود.

برداشتن پایه های اطمینان
الف ) برای تیرهای تا دهانه 7 متر ، برداشتن کل قالب و داربست و زدن پایه های اطمینان میسر است، ولی برای دهانه های بزرگتر از 7 متر ، تنظیم قالب و داربست باید چنان انجام گیرد که برداشتن قالب بدون جابجا کردن پایه های اطمینان صورت پذیرد.


ب) برای سازه های متشکل از دیوار و دال بتن آرمه نظیر سازه هایی که با قالب تونلی و یا قالب واره های به ابعاد بزرگ ساخته می شوند ، می توان برچیدن و زدن مجدد پایه های اطمینان را تا دهانه 10 متر مجاز تلقی کرد، مشروط بر این که زدن پایه های اطمینان بلافاصله بعد از برداشتن قالب صورت گرفته و در عمل از عدم بروز ترک ها و تغییر شکل های نامطلوب اطمینان حاصل گردد.


ج) به طور کلی در صورتی که قطعه مورد نظر جزیی از یک سیستم سازه ای پیوسته باشد، موقعی می توان پایه های اطمینان را برداشت که تمام قطعات مجاز قطعه مزبور بتن ریزی شده باشند.


د) در صورتی که قالب بندی طبقه فوقانی روی طبقه زیرین تکیه نماید، برداشتن پایه های اطمینان زیرین وقتی میسر است که بتن طبقه فوقانی مقاومت لازم را بدست آورده باشد. ارجح آن است که همیشه در دو طبقه متوالی پایه های اطمینان وجود داشته باشند ، پایه های اطمینان در طبقات باید در امتداد هم باشند.


ت) برداشتن پایه های اطمینان باید بدون اعمال فشار و بدون ضربه طوری صورت پذیرد که بار به تدریج از روی آن ها برداشته شود. برای دهانه های بزرگ و قطعاتی که نقش حساس سازه ای دارند ، باید برداشتن بار از روی پایه های اطمینان با وسیله ای قابل کنترل انجام پذیرد که در صورت لزوم بتوان برداشتن بار از روی پایه اطمینان را متوقف نمود.


کاربرد درزهای ساخت ( درز اجرایی)
در هر توقف عملیات بتن ریزی که موجب سخت شدن بتن می گردد ، درز ساخت بوجود می آید. به طور کلی هرگاه زمان قطع بتن ریزی از 30 دقیقه تجاوز کند ، باید باید آن نقطه را یک درز اجرایی بحساب آورد.
مگر آنکه حالت خمیری بتن با تدابیری به آن بازگردانده شود. درز ساخت ممکن است دارای وضعیتهای مختلفی باشد ، ولی معمولا قائم یا افقی است . معمولا سعی می شود محل درز ساخت به محل یکی دیگر از انواع درزها منطبق گردد. در تیرها وشاه تیرها درزهای ساخت باید تقریبا عمود بر محور این اعضا بوده و هیچ گاه با محور عضو موازی نباشد.
درز ساخت می تواند در اعضا و قطعات بتن آرمه در محل لنگر خمشی ماکزیمم قرار گیرد. زیرا در این اعضا تنش های کششی توسط فولاد های کششی تحمل می شوند.
درز های اجرایی نباید در محلی که قرار است بتن تحمل برش نماید قرار گیرد . بنابراین در ساخت اعضای خمشی اگر قرار است بتن ریزی در بیش از یک مرحله صورت گیرد ، باید ترتیبی اتخاذ شود که قطع بتن ریزی در مجاورت تکیه گاه نبوده ، بلکه در نزدیکی وسط دهانه باشد.
تیرها ، شاه تیر ها ، دال ها ، سرستون ها ، و مانند آن ها همگی قسمت هایی از یک کف به حساب می آیند که باید در یک مرحله بتن ریزی شوند ، بتن ریزی ستون ها اجبارا در تراز هر طبقه در محل سر ستون یا تیر متوقف می شود. درزهای ساخت عموما در ساختمان های بتنی کاربرد دارند. درزهای ساخت باید در محل های مناسب و زیر نظر دستگاه نظارت تعبیه شوند.

درزهای اجرایی ، سطوح واریز
الف) تعداد درزهای اجرایی باید حداقل لازم جهت انجام کار باشد. در تعیین موقعیت درزهای اجرایی باید دقت کافی به عمل آید . بسته به اهمیت کار ، موقعیت و شکل درزهای اجرایی توسط مهندس طراح ، تعیین و در نقشه ها درج می گردد. درغیر اینصورت موقعیت و شکل درزها توسط مسئول اجرایی در کارگاه تعیین می شود. در هر حال نباید تعیین موقعیت درزها به زمان انجام کار موکول گردد.
ب) سطح بتن در محل درزهای اجرایی باید قبل از شروع مجدد کار ، تمیز و دوغاب خشک شده از روی آن پاک شود. قبل از بتن ریزی جدید باید تمام سطوح درزهای اجرایی تر شده و آب اضافی از روی آن تخلیه گردد. برای تامین پیوستگی بین لایه های بتن در محل درزهای اجرایی باید سطح بتن قبلی زبر یا مضرس شده و سپس لایه بعدی ریخته شود.
ایجاد درزهای اجرایی قائم باید به وسیله قالب موقت صورت پذیرد. درزهای اجرایی در دال ها و تیرها ، باید در ثلث میانی دال ها و تیر واقع شوند . درزهای اجرایی در تیرهای اصلی باید حداقل به اندازه دوبرابر عرض تیرهای فرعی متقاطع با آنها ، از این تیرهای فرعی فاصله داشته باشند. بتن تیرها و سرستون ها ، باید به صورت یک پارچه و همراه با بتن دال ریخته شوند.