داربست چکشی

داربست چکشی

این نوع داربست از یک سری المان های عمودی ( پایه داربست ) و یک سری المان های افقی ( مهار داربست ) تشکیل شده است . مهارها در اندازه های 0/5 متر ، 0/75 متر ، 1 متر ، 1/5 متر ، 2 متر ، 2/5 متر ، 3 متر و پایه ها در اندازه های 05/ متر ، 1 متر ، 1/5 متر ، 2 متر ، 2/5 متر ، 3 متر تولید می شوند . پایه ها به وسیله مغزی و پین قابلیت اتصال به یکدیگر در جهت عمود را دارا می باشند ولی مهارها با اندازه های ثابت تولید شده توسط کارخانه پایه ها را به یکدیگر متصل می کنند . با توجه به نیروهای وارده می بایست اندازه مهارها و فواصل آنها با یکدیگر در جهت عمود را محاسبه نمود . برروی این داربست ها نیز سرجک های قابل تنظیم U شکل تعبیه می گردد ، که در صورت نیاز می توان از پایه جک قابل تنظیم نیز در قسمت تحتانی داربست ها به جای کفشک استفاده نمود .

مزیت این داربست ها به دلیل چیدمان های متنوع آن در سطوح شیبدار و داربست نماکاری می باشد . این داربست به راحتی با ضربه چکش به دو سر مهار بسته و با ضربه زدن در جهت معکوس باز می شود و نیازی به نیروی متخصص ندارد .

نمونه محاسبات تحمل فشار داربست چکشی با ابعاد 1/5 متر در 1/5 متر جهت بتن به ضخامت 25 سانتیمتر و ارتفاع 12 متر در ذیل آمده است. در قسمت پایین صفحه جدول ساده شده جهت انتخاب صحیح ابعاد داربست و مهارهای افقی ، با توجه به ضخامت بتن و فواصل مهارهای افقی از یکدیگر در ارتفاع ، قابل مشاهده است.

داربست چکشی

SCAFFOLD DESIGN

Data :        
H structure = 12 meter

H concrete = 0.25 meter
a (Length of long beam) = 1.5 meter
b (Length of short beam) = 1.5 meter
L 2 column = 1.5 meter
L1 column = 1.5 meter
   slump < 10    
t pipe (column) = 0.28 cm
D external (column) = 5 cm
t pipe (beam) = 0.28 cm
D external (beam) = 5 cm
Loading :    
W structure~                   H structure*12.5 = 144 kg
W concrete = ( a * b * H concrete * 2440 ) = 1373 kg
W live = ( a * b * 250 ) = 563 kg
Pcr = f.s * ( W str + W con + W live ) = 2183 kg
Calculate :    
I x = I y (column) = 11.60 cm ^ 4
A = 4.15 cm ^ 2
r x = r y = ( I / A ) ^ 0.5 = 1.67 cm
I x = I y (beam) = 11.60 cm ^ 4
     
G upjoin = SUM ( I column / L column ) / SUM ( I beam / L beam ) = 1.00
G downjoin = SUM ( I column / L column ) / SUM ( I beam / L beam ) = 1.00
K = ( ( 1.6 * G up * G down + 4 * ( G up + G down ) + 7.5 ) / ( G up + G down + 7.5 ) ) ^ 0.5 = 1.34
     
KL/r = 120.38 < Cc = 131.5 used jonson formula
Cc = 6440 / (2400) ^ 0.5 = 131.50  
B = (KL/r) / Cc = 0.92  
F.s = 1.67 + 0.375B - 0.125B ^ 3 = 1.92  
     
Fa = ( 1 - 0.5B ^ 2 ) * Fy / F.s = 727.19 kg / cm ^ 2
ظرفیت مقطع : P = Fa * A = 3018 kg  > Pcr OK

ابعاد BOX

ارتفاع مجاز بتن
  فاصله مهارها 100 سانتیمتر فاصله مهارها 150 سانتیمتر
2 m × 1.5 m 30 cm 15 cm
1.5 m × 1.5 m 50 cm 30 cm
2 m ×1 m 55 cm 30 cm
1.5 m ×1 m 80 cm 50 cm
1 m ×1 m 130 cm 95 cm
1 m ×0.75 m 180 cm 130 cm
0.75 m ×0.75 m 250 cm 190 cm

تماس با میلینیوم

تلفن تماس 22844259 - 021 (98+)
تلفن تماس 22844259
فکس 22869149 - 021 (98+)
پست الکترونیکی info.megr@gmail.com